ВЪПРОСИ

1. Защо е необходимо изработване на трасировъчни планове?

Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси и др.

2.Необходими документи за трасиране на границите на поземлени имоти?

Необходимите документи, за да се направи трасиране на границите на поземлен имот са документ за собственост и актуална скица на имота, издадена от съответната общинска администрация, а където има кадастрална карта, от АГКК.

3.Необходими документи за издаване разрешение за строеж на ограда?

С дворищно-трасировъчния карнет, конструктивно становище и евентуално архитектурен проект за ограда, можете да изискате да Ви бъде издадено разрешение за строеж на ограда. След като вече разполагате с разрешение за строеж на ограда можем да изготвим и протокол за трасиране на оградата, който е част от документацията изискваща се за удостоверяване на законността на изградената ограда.

4.Необходими документи за трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения?

За трасиране на сгради и други инженерни съоръжения е необходимо да представите копие от част „Геодезическа“ на инвестиционния проект за сградата или съоръжението, а при трасиране на конструктивните оси – и копие от съответния кофражен план. Ако е възможно тази информация да бъде в цифров вид.

5.Какво е Кадастър?

Съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по определен от Закона за кадастъра и мотния регистър ред, се нарича кадастър /чл. 2, ал. 1/. Недвижими имоти – обект на кадастъра са: поземлените имоти, сградите, включително изградени в груб строеж, самостоятелните обекти в сгради. Кадастърът обхваща и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти, данни за другите вещни права върху недвижимите имоти, данни за държавните граници, границите на административно – териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение, които се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри. Дейности по кадастъра могат да изпълняват лица, получили правоспособност за дейности по кадастър.

6.Как се изменят кадастралните карти и кадастралните регистри при установяване на непълноти и грешки?

Грешките и непълнотите на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваните лица до службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. На място службата установява с акт, на основание на проект на скица за изменение на кадастъра и други официални документи и доказателства, предоставени от заявителя. Когато непълнотите или
грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

7.Какви документи са необходими за попълване на нови обекти в кадастъра?

Съгласно чл.52, ал.4 от ЗКИР не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗКИР да й предостави данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за изградените подземни проводи. Необходимата документация съдържа: документ за собственост (за отстъпено право на строеж); разрешение за строеж (акт за узаконяване); копие от скицата (визата) за проучване и проектиране – извадка от действащия ПУП; данни от извършеното геодезическо заснемане на строежа и данни за правоспособното лице, извършило заснемането; копие от част „Архитектурна“ на одобрения инвестиционен проект – екзекутив; проекти за ППС с печат, че важат за екзекутив.

8.Какво е необходимо за изменение на регулационния план?

За всички услуги, извършвани от фирмата е необходимо собствениците да представят:
– Актуална скица (срокът на валидност на която е 6 месеца), издадена от техническа служба на общината;
– Документ за собственост (нотариален акт или съдебно решение за въвод във владение.)

9.Какво е необходимо за изработване проект за Вертикално планиране?

Един проект за вертикално планиране се разработва на основание на следните документи: геодезическа снимка, изработена в цифров вид; генерален план за обекта (ситуация); архитектурните и конструктивни чертежи за обекта.