УСЛУГИ

Геодезични измервания

За да се определи положението на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави геодезическо заснемане.

ОЩЕ

Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни.

ОЩЕ

GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на положение в реално време.

ОЩЕ

Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради…

ОЩЕ