Геодезични измервания

В “ГЕОБУЛ” ЕООД изготвяме различни по вид геодезически снимки.
За да се определи точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави геодезическо заснемане. За нуждите на предстоящо проектиране на сграда или инженерно съоръжение, се извършва подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености. В “ГеоБул” ЕООД извършваме геодезически заснемания, необходими за контрола по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и оформяне на изискващите се по закон протоколи за строителна линия и ниво, протоколи за достигнати конструктивни нива и контролни заснемания на фундаменти. Също така имаме голям опит при геодезически заснемания на границите на поземлени имоти и контури на сгради и съоръжения.