Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта.

Разделяне на поземлен имот. Делба.

Целта на делбата е да се прекрати възникналата съсобственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. Общият поземлен имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.За разделяне на поземлен имот се изработва скица-проект за делба, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота, проектната линия за разделяне или промяна на границата, съответно регулационната линия, идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти, номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

Обединяване на поземлени имоти

За обединяване на поземлени имоти се изработва проект на скица за обединение, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имотите, знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите, идентификатора на новообразувания поземлен имот.

Допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри

Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

Създаване на нови обекти на кадастъра

“ГеоБул” ЕООД предлага извършване на геодезическите измервания на новопостроените обекти и оформяне на изискващата се документация, която трябва да се подаде в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Регулация

За райони, в които няма приета кадастрална карта важат регулационните планове на общината.
Измененията на регулационни планове се извършва при:
– Изменения в уличната или дворищна регулация;
– Вклюване нови територи към регулационния план;
– Делби и обединяване на УПИ;
По реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Вертикално планиране

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С проектите за вертикално планиране винаги се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения; създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.