Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни. При трасирането положението на точките се определено от даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.

Изработване на трасировъчни планове

Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси и др.При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране – координати в съответната координатна система; за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

Трасиране на границите на поземлени имоти

За да се определят точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти.Често преди самото трасиране на границите на поземления имот, е необходимо да се направи предварително геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави и действителното трасиране на поземления имот, в удобно за Вас време.

Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения

Преди стартиране на строителството на една сграда или инженерно съоръжение е необходимо точно да се определи местоположението му върху терена, съгласно изготвеният инвестиционен проект. “ГеоБул” ЕООД предлага трасиране с висока точност на контура на сградата или съоръжението върху строителния терен, както и положението на строителните му оси.