GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или до повърхността на Земята с милиметрова точност.

GPS измерванията отразяват процесите на координатни определения с GPS – приемниците. Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, или казано по друг начин, измерват се пространствени координати в определена геоцентрична координатна система.

Услугите, които “ГеоБул” ЕООД предлага в областта на GPS измерванията са: инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра; определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове; и обработка на резултатите; създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга и други.